Edebiyatımızda İlkler

Türk Edebiyatında İlkler

İlk Hikâyeler (Öyküler):

 1. İlk Hikâye Örneği: Letâif-i Rivayat(1870), Ahmet Mithat Efendi
 2. Batılı Anlamda İlk HikâyeDenemesi: Küçük Şeyler(1892), Sami Paşazade Sezai

İlk Romanlar:

 1. İlk Çeviri Roman: Tercüme-i Telemak (Fenelon) (1862), Yusuf Kâmil Paşa
 2. İlk Yerli Roman Denemesi: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat(1872), Şemsettin Sami
 3. İlk Edebî Roman: İntibah(1876), Namık Kemal
 4. İlk Realist Roman Denemesi: Araba Sevdası(1898), Recaizade Mahmut Ekrem
 5. İlk Köy Romanı Denemesi: Karabibik(1890), Nabizade Nazım
 6. İlk Psikolojik Roman Denemesi: Zehra(1894), Nabizade Nazım
 7. İlk Psikolojik Roman: Eylül(1901), Mehmet Rauf
 8. Batı Tekniğine Uygun İlk Realist Roman: Mai ve Siyah(1897), Halit Ziya Uşaklıgil
 9. İlk Psikolojik Roman Denemesi, ilk Naturalistve tezli roman: Zehra(1894), Nabizade Nazım
 10. İlk Tarihî Uzun Hikâye-Roman Denemesi: Yeniçeriler(1871), Ahmet Mithat Efendi
 11. 11.İlk Tarihî Roman Örneği: Cezmi (1880), Namık Kemal
 1. İlk Kadın Romancımız – Fatma Aliye Hanım(d.1862-ö.1936)
 2. İlk polisiye roman: Esrar-ı Cinayet(1883), Ahmet Mithat Efendi
 3. Kurtuluş Savaşını Doğrudan İşleyen Romanımız- Ateşten Gömlek(1922)- Halide Edip Adıvar

İlk Tiyatrolar:

 1. Sahnelenen İlk Tiyatro Eseri – Vatan Yahut Silistre(1872) –Namık Kemal
 2. İlk Tiyatro Eseri: Şair Evlenmesi(1860), Şinasi
 3. Heceyle Yazılan İlk Manzum Tiyatro Eseri: Nesteren (1878), Abdülhak Hamit Tarhan
 4. İlk Uyarlama Tiyatro Eserinin (Moliere – Zor Nikah) Yazarı – Ahmet Vefik Paşa
 5. Edebiyatımızda Epik Tiyatronun Kurucusu – Haldun Taner
 6. Hece ile Yazılan ilk Manzum Tiyatro Örneği – Binnaz (1919) – Yusuf Ziya Ortaç
 7. İlk Epik Tiyatro örneği – Keşanlı Ali Destanı(1964) – Haldun Taner

İlk Şiirler:

 1. Fransızcadan İlk Şiir Çevirileri Yapan ve İlk Folklor İncelemesi Çalışmaları Yapan Sanatçı: Şinasi
 2. İlk Şiir Antolojisi: Harabat(1875), Ziya Paşa
 3. İlk Mensur Şiir Örnekleri – Mensur Şiirler (1886) – Halit Ziya Uşaklıgil
 4. Edebiyatımızda İlk Kafiyesiz Şiir Denemesi-Validem – Abdülhak Hamit Tarhan
 5. İlk Köy Şiiri Örneği – Köylü Kızların Şarkısı – Muallim Naci
 6. Edebiyatımızda ilk Çocuk Şiiri Örnekleri – Şermin (1914) – Tevfik Fikret
 7. İlk Pastoral Şiir Örneği – Sahra – Abdülhak Hamit Tahran
 8. Aruzu Türkçeye Uyarlayan İlk Şair – Tevfik Fikret
 9. Tasavvuf Edebiyatının Kurucusu ve Bu Yönde şiirler Yazan İlk Şair – Hoca Ahmet Yesevi
 10. Bilinen İlk Türk Şair – Aprınçor Tigin
 11. Bilinen ilk Türk Yazar –Yollug Tigin
 12. Edebiyatımızda Aruzla Yazılan İlk Eser: Kutadgu Bilig (1069), Yusuf Has Hacib
 13. İlk Hamse Sahibi: Ali Şir Nevaî
 14. İlk Divan Şairimiz – Hoca Dehhanî
 15. İlk Didaktik Eser Örneği – Kutadgu Bilig– Yusuf Has Hacib

İlk Gazeteler:

 1. Edebiyatımızda İlk Özel Gazeteyi Çıkaran, Noktalama İşaretlerini İlk Kullanan Sanatçı: Şinasi
 2. İlk Resmî Türkçe Gazete: Takvim-i Vakayi – 1831
 3. İlk Yarı Resmi Türkçe Gazete: Ceride-i Havadis -1832
 4. İlk Özel Türkçe Gazete: Tercüman-ı Ahval – 1860

Diğer İlkler:

 • Edebiyatımızda İlk Fabl Örneği: Harname, Şeyhî
 • Edebiyatımızda Batılı Anlamda İlk Fabl Örneği: Eşek İle Tilki Hikâyesi, Şinasi
 • İlk Makale Örneği: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi, Şinasi – 1860
 • İlk Eleştiri Örneği: Namık Kemal – 1866
 • Edebiyatımızdaki En Önemli Gezi Yazısı Örneği: Seyahatname(17. yy), Evliya Çelebi
 • Edebiyatımızda Günlük Terimini İlk Kullanan yazar: Falih Rıfkı Atay
 • İlk tezkire: Mecalisü’n-Nefais, Ali Şir Nevaî
 • Anadolu Sahasında Yazılan İlk Tezkire: Heşt Behişt, Edirneli Sehî Bey
 • İlk Söylev(Nutuk): Göktürk Yazıtları (Orhun Abideleri)(8. yy.)
 • İslâmî Dönem Türk Edebiyatı İlk Yazılı Eser: Kutadgu Bilig (1069), Yusuf Has Hacib
 • Edebiyatımızda İlk Mesnevi Örneği: Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib
 • Edebiyatımızda İlk Siyasetname Örneği: Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib
 • Batı Etkisindeki Türk Edebiyatında Bilinçli İlk Temsilcisi: Şinasi
 • Edebiyatımızdaki İlk Atasözleri Derlemesi: Durub-ı Emsal-i Osmaniye (1863), Şinasi
 • İlk Bibliyografya: Keşfu’z-Zünun (1652), Kâtip Çelebi
 • İlk Hatıra Kitabı: Babürnâme, Babürşah – 16. yy.
 • İlk Mizah Dergisi: Diyojen (1870), Teodor Kasap
 • İlk Edebî Bildiriyi Yayımlayan Topluluk – Fecr-i Ati Topluluğu(1909)
 • İlk Yazılı Edebî Metin ve Türk Adının Geçtiği İlk Metin – Göktürk Yazıtları(8. yüzyıl)
 • Türk Dilinin İlk Sözlüğü ve İlk Dilbilgisi Kitabı –Divanü Lügati’t-Türk(1072) – Kâşgarlı Mahmut
 • İlk Türkçe Sözlük– Kamus-ı Türkî (1901) – Şemsettin Sami
 • İlk Edebiyat Tarihçimiz – Abdülhalim Memduh Efendi
 • Batılı Anlamda İlk Edebiyat Tarihçimiz – Mehmet Fuat Köprülü
 • Türkçe’nin İlk Dil Bilgisi Kitabı – Sarf-ı Türkî – Süleyman Hüsnü Paşa
 • İlk Alfabemiz– Göktürk Alfabesi
 • Edebiyatımızda Milli Edebiyatın Açılmasına öncülük eden – Mehmet Emin Yurdakul
 • İlk Türk Destanı – Alp Er Tunga Destanı
 • Süslü Nesrin İlk Temsilcisi – Sinan Paşa
 • Dilde Sadeleşmeyi Savunan ilk Yayın Organı – Genç Kalemler(1911)
 • Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Kurulan ilk Edebî Topluluk – Yedi Meşaleciler(1928)
 • Edebiyatımızda Yayımlanan ilk Ortak Kitap– Yedi Meşale (1928)
 • Edebiyatımızda Yayımlanan İkinci Ortak Kitap – Garip(1941)
 • İlk Röportaj örneği – Rüya – Ziya Paşa
 • İlk Dergi örneği – Mecmua-ı Fünun – Münif Paşa-1861
 • Batılı anlamda İlk Günlük Örneği- Seyahat Jurnali- Direktör Ali Bey
 • Türkî-i Basit Akımının Öncüsü – Aydınlı Visali –15. yy.
 • Türkî-i Basit Akımının En güçlü Temsilcileri – Edirneli Nazmi ve Tatavlalı Mahremi
 • Sebk-i Hindi Akımının En Güçlü Temsilcisi – Şeyh Galip-18. yy.
 • İlk fıkra yazarımız- Ahmet Rasim

Dünya Edebiyatında İlkler

 1. Dünya Edebiyatında Hikâye Türünün ilk Örneği: Decameron Öyküleri (14. yüzyıl) – Giovanni Boccacio
 2. Dünya Edebiyatında Deneme Türünün ilk Örneği: Denemeler– Montaigne
 3. Dünya Edebiyatında İlk Modern Roman Örneği: Don Kişot– Cervantes
 4. Dünya Edebiyatında ilk Realist Roman Örneği: Mademe Bovary– Gustave Flaubert
 5. Dünyanın Bilinen İlk Destanı: Gılgamış Destanı -Sümerler
 6. Komedi Türünün ilk Temsilcisi: Aristofanes
 7. Trajedi Türünün ilk Temsilcisi: Aiskylos
 8. Bilinen ilk Fabl Örneği: Pança Tantra (Kelile ve Dimne) – Hint Edebiyatı